After Burner (Bộ xử lý khói)

After burner 

Là máy xử lý khói thải ra trong quá trình rang cà phê. Máy sử dụng 2 phương pháp xử lý chính đó là phương pháp hấp thụ qua lớp than hoạt tính và phương pháp đốt ở nhiệt độ cao

Hiện nay không có các mục tin tức.